Faillissement aanvragen ≠ geen alimentatie meer betalen

11 mei 2018

Leidt een faillietverklaring van een alimentatieplichtige automatisch tot het op nul stellen (=nihilstelling) van de te betalen alimentatie?

In beginsel wel, omdat ervan wordt uitgegaan dat er onvoldoende draagkracht is om alimentatie te betalen. Dit kan anders zijn als de alimentatieplichtige onnodig zijn faillissement heeft uitgelokt. Dit oordeelde het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 5 oktober 2017. Lees de hele uitspraak hier.

Op grond van de wet vraagt de faillietverklaring van een alimentatieplichtige een nieuwe beoordeling van de hoogte van de te betalen alimentatie (art. 1:401 lid 1 BW). In veel gevallen is het zo dat de faillietverklaring ertoe leidt dat de alimentatieplichtige geen alimentatie meer hoeft te betalen. Er kunnen zich echter bijzondere omstandigheden voordoen die een uitzondering op de regel rechtvaardigen. Hiervan is sprake als de alimentatieplichtige onnodig zijn faillissement heeft uitgelokt, dan wel zelf voor inkomensvermindering heeft gezorgd.

In de zaak die voorlag aan het hof bestonden de bijzondere omstandigheden uit het feit dat de man heeft nagelaten een betalingsregeling te treffen voor de alimentatieschuld. Deze alimentatieschuld was voor de man de reden om zijn faillissement aan te vragen. Het hof oordeelde dat het de verantwoordelijkheid van de man was om, naast de betalingsregelingen met zijn andere schuldeisers, een betalingsregeling met de vrouw te treffen voor de alimentatieschuld. Nu hij dit niet had gedaan, was er geen objectieve noodzaak om het faillissement aan te vragen. Op basis van deze overweging kwam het hof tot de beslissing dat de man het ten onrechte heeft laten aankomen op een aanvraag van faillissement. Het verzoek van de man om de alimentatie op nihil te stellen werd afgewezen.

Gezien deze uitspraak is het van belang na te gaan wat de reden is voor de aanvraag van het faillissement en of deze reden ertoe kan leiden dat een verzoek tot nihilstelling van de alimentatie wordt toe- of afgewezen. Faillissement aanvragen, om te ontkomen aan een betalingsverplichting in het kader van alimentatie, leidt in elk geval tot afwijzing van een verzoek tot nihilstelling. Heeft u vragen na het lezen van deze uitspraak en bent u benieuwd hoe het in uw geval zal uitpakken? Neem dan contact op met één van onze advocaten.