Werkgever: let op volgorde sancties bij niet voldoen aan re-integratie verplichtingen!

6 september 2017

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 22 juni 2017

Aanleiding
Bij werkgever treedt per 15 september 2015 een werknemer in dienst. Werknemer wordt drie maanden later ziek. De bedrijfsarts verklaart werknemer in februari arbeidsongeschikt voor haar eigen werkzaamheden, maar stelt dat aangepaste werkzaamheden wel mogelijk zijn. Werkgever nodigt werknemer uit voor een gesprek over deze aangepaste werkzaamheden, maar werknemer zegt deze afspraak af.

Werkgever bericht werknemer over de slechte bereikbaarheid van werknemer en brengt haar per brief op de hoogte van de aangepaste werkzaamheden. Ook kondigt werkgever financiële consequenties aan. Werkgever nodigt werknemer opnieuw uit voor een gesprek, maar ook deze afspraak komt werknemer niet na.

Officiële waarschuwing
Uiteindelijk bepaalt werknemer de startdatum voor het hervatten in het aangepaste werk, onder de mededeling dat het loon zal worden opgeschort wanneer werknemer niet verschijnt. Deze mededeling is voor werknemer een aanleiding om contact op te nemen met werkgever. Het gesprek vindt plaats ten kantore van werkgever. Tijdens het gesprek sommeert werkgever werknemer diezelfde middag de aangepaste werkzaamheden te starten. Bij die gelegenheid ontvangt werknemer een brief waarin haar wordt medegedeeld dat zij op staande voet ontslagen zal worden wanneer zij de aangepaste werkzaamheden niet start.

Ontslag
Werknemer verschijnt die middag niet en is die dag dus niet begonnen met de aangepaste werkzaamheden. Werkgever ontslaat werknemer nog diezelfde dag.

Overweging
Werknemer stapt naar de rechter om het ontslag ongedaan te laten maken. De kwestie komt uiteindelijk bij het gerechtshof terecht en die overweegt dat werkgever te snel is overgegaan tot het geven van het ontslag op staande voet. De loonstop had namelijk nog geen effect gehad, want werknemer had de financiële gevolgen van de aangekondigde loonstop nog niet ervaren. Het gesprek met werkgever vond immers plaats voordat het loon van die maand zou worden overgemaakt.

Oordeel
Het hof oordeelt dat de loonstop zoveel effect zou hebben gehad op de werknemer dat ontslag op staande voet waarschijnlijk niet nodig zou zijn geweest. Het hof wijst daarmee op het effect dat de aankondiging van de loonstop reeds had op werknemer. Werknemer kwam eerder niet opdagen op de gemaakte afspraken, maar maakte na de aankondiging zélf een afspraak bij werknemer om over de loonsanctie te spreken.

Een les voor werkgever, waaruit blijkt dat je werknemers niet zonder meer kan ontslaan na het niet nakomen van re-integratieverplichtingen. Het is zeer belangrijk om de juiste volgorde aan te houden bij het geven van waarschuwingen en het doorvoeren van consequenties.

Lees de hele uitspraak hier.

Bevindt u zich in eenzelfde situatie? Neem contact op met een van onze advocaten voor overleg wat u in dergelijke gevallen het beste kan ondernemen!