Voldoen aan ‘goed werkgeverschap’? Doorloop de juiste stappen bij werknemers met burn-out!

29 januari 2018

Als werkgever kunt u te maken hebben met zieke werknemers. Een veelvoorkomende vorm van arbeidsongeschiktheid is overspannenheid of werknemers met een burn-out. Deze vorm van arbeidsongeschiktheid brengt zowel voor de werkgever als de werknemer moeilijkheden met zich mee, met name omtrent de re-integratie en de loondoorbetalingsverplichting. Een werknemer geniet grote bescherming onder de Nederlandse wet, waardoor de werkgever zeer nauwkeurig te werk moet gaan om nadere consequenties te voorkomen. In dit artikel zetten wij kort de stappen uiteen die u als werkgever moet doorlopen indien uw werknemer zich ziek meldt, dan wel arbeidsongeschikt wordt verklaard.

Standaard stappen bij ziekte (UWV)
1. De werknemer meldt zich ziek bij de werkgever en de werkgever meldt werknemer ziek bij de bedrijfsarts of arbodienst.
2. Op het moment dat uw werknemer bijna zes weken ziek is, heeft hij een gesprek met de bedrijfsarts of arbodienst. Deze arts of arbodienst stelt vast wat uw werknemer met zijn gezondheid nog wel en niet kan en u maakt afspraken over de re-integratie.
3. In de achtste week van ziekte wordt er een plan van aanpak gemaakt. Hierin staat wat u en uw werknemer gaan doen om ervoor te zorgen dat de terugkeer naar de werkvloer vergemakkelijkt wordt.
4. In de 42e week van de ziekte meldt u uw werknemer ziek bij het UWV, via het werkgeversportaal.
5. Als uw werknemer bijna 1 jaar (52 weken) ziek is, stelt u samen de (Eerstejaars)evaluatie op. Hierin staat hoe de re-integratie van uw zieke werknemer tot nu toe is verlopen.
6. Is uw werknemer ongeveer anderhalf jaar (88 weken) ziek? Dan krijgt hij van het UWV een brief over het aanvragen van een WIA-uitkering.

Passende arbeid
De werknemer is verplicht passende arbeid te aanvaarden. Passende arbeid is alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend, tenzij aanvaarding ervan om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden gevraagd. Als de werknemer de passende arbeid niet zoals afgesproken verricht, mag de werkgever het loon opschorten. Het is dan wel belangrijk om de werknemer daarvan op de hoogte te brengen en hem de kans te geven zijn fout te herstellen. Als achteraf blijkt dat de werknemer niet in staat was om de afgesproken passende arbeid te verrichten, wordt het opgeschorte loon met terugwerkende kracht geretourneerd.

Andersom geldt dat de werkgever het advies van de bedrijfsarts moet opvolgen door passende arbeid mogelijk te blijven maken. Indien de werkgever zich niet aan de voorgeschreven re-integratieverplichtingen houdt, volgt de sanctie dat de werkgever het loon van de werknemer voor nog een jaar moet doorbetalen. Het ontslagverbod wordt dan ook met een jaar verlengd.

Loondoorbetalingsplicht
De zieke werknemer heeft gedurende twee jaar na de arbeidsongeschiktheidsverklaring recht op doorbetaling van zijn loon. Tijdens deze periode mag de arbeidsovereenkomst niet worden opgezegd. De hoogte van de loonbetalingsplicht is het eerste jaar 100% van het loon en tijdens het tweede jaar 70% van het loon.

Werknemer kan niet meer voldoen aan re-integratieverplichting: ontslag aanvragen bij UWV
Wanneer werkgever het loon netjes twee jaar lang heeft doorbetaald en aan de re-integratieverplichtingen heeft voldaan, kan toestemming gevraagd worden aan het UWV voor het ontslag. De werkgever kan de werknemer op dat moment niets meer bieden. Na toestemming van het UWV mag de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen, met inachtneming van de opzegtermijn. Er moet sprake zijn van een redelijke grond voor het ontslag, waar al snel aan voldaan zal zijn als de arbeid door een burn-out (die al langer duurt dan twee jaar) niet meer kan worden verricht.

Als de toestemming door het UWV wordt geweigerd kan er een verzoek worden ingediend bij de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Onze advocaten zijn uiteraard bereid om u hierbij te helpen.

Transitievergoeding
Een werknemer heeft recht op een financiële vergoeding bij ontslag als de werknemer twee jaar in dienst is geweest en de werkgever het initiatief tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst heeft genomen. Dit heet de transitievergoeding. Deze verplichte vergoeding geldt zowel voor vaste als tijdelijke werknemers.
De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald aan de hand van het maandsalaris van de werknemer en het aantal dienstjaren. De vergoeding is per 1 januari 2018 maximaal € 79.000,- bruto. Als het jaarsalaris hoger is dan € 79.000,-, is de vergoeding dus maximaal 1 bruto jaarsalaris.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaand stappenplan vragen over de situatie met uw werknemer? Onze advocaten staan u graag te woord om in uw specifieke situatie te bekijken welke stappen u het beste kunt nemen om het ontslag van uw arbeidsongeschikte werknemer netjes af te handelen.