De voordelen van het in dienst hebben van AOW-ers

27 juli 2016

Lekker doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd?
De voordelen van het in dienst hebben van AOW’ers.

Ondanks dat de AOW-gerechtigde leeftijd steeds hoger wordt, zijn er nog veel AOW’ers die wensen door te werken na het bereiken van deze leeftijd. De vraag is of dit met inwerkingtreding van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd per 01 januari 2016, ook aantrekkelijk is voor de werkgever?

Eenvoudiger ontslag bij bereiken AOW-gerechtigde leeftijd

Een arbeidsovereenkomst kan slechts van rechtswege eindigen vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, indien in de arbeidsovereenkomst, of in het cao een zogenoemd “pensioenbeding” is opgenomen. Met inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid is ‘pensioenontslag’ echter vereenvoudigd. Op grond van de WWZ levert het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, anders dan voor inwerkingtreding van deze wetgeving, een grondslag op om de arbeidsovereenkomst eenzijdig op te zeggen. De werkgever behoeft dan geen toestemming of ontbinding meer te bewerkstelligen via het UWV. Deze opzeggingsgrond kan ook later worden ingezet, dus op een moment nadat de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt. Bovendien is in het geval van het ontslag van een AOW-gerechtigde werknemer, geen transitievergoeding verschuldigd. Voorwaarde is wel dat de arbeidsovereenkomst op het moment van het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd al bestond.

Gunstige mogelijkheid van een tijdelijk contract met een AOW-gerechtigde werknemer
Als de werkgever na een ontslag wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, toch besluit deze werknemer van de AOW-gerechtigde weer in dienst te nemen, kan een tijdelijke arbeidsovereenkomst een uitkomst bieden. De mogelijkheid om een tijdelijk contract aan te gaan met een AOW-gerechtigde werknemer is verruimd. Eerder mocht de werkgever een tijdelijk contract niet meer dan 3 keer achter elkaar aanbieden zonder dat het daarna een contract voor onbepaalde tijd wordt. Voortaan zijn dit ten hoogste 6 tijdelijke contracten (na het bereiken van de AOW-leeftijd) in een periode van maximaal 4 jaar. Het voordeel aan dit tijdelijke contract is dat deze na verloop van de overeengekomen tijd, van rechtswege eindigt. Omdat de laatste arbeidsovereenkomst is aangegaan na de AOW gerechtigde leeftijd kunt u de werknemer echter niet meer ontslaan vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd!

Tip: laat een pensioenbeding in nieuwe arbeidsovereenkomsten achter en bekijk of het pensioenbeding uit de lopende arbeidsovereenkomsten kan worden verwijderd.

Let op dat het pensioenbeding bovengenoemd voordeel van het vereenvoudigde pensioenontslag juist teniet doet! Op het moment van het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd komt de arbeidsovereenkomst immers van rechtswege te eindigen vanwege het pensioenbeding. Indien de werknemer blijft doorwerken ontstaat een nieuwe arbeidsovereenkomst. Deze is niet aangegaan vóór de AOW-gerechtigde leeftijd en hierop is dan ook niet de vereenvoudigde AOW-opzegging van toepassing. Voor het beëindigen van deze nieuwe arbeidsovereenkomst is daarmee instemming, of toestemming nodig van het UWV en zal wellicht een transitievergoeding verschuldigd zijn.

De zieke AOW-gerechtigde werknemer
In geval van ziekte, of ruimer verwoord: arbeidsongeschiktheid, is wettelijk bepaald dat de werkgever de plicht heeft het loon van een zieke werknemer voor een periode van 104 weken door te betalen. Bij een zieke AOW-gerechtigde werknemer geldt dat slechts gedurende 13 weken. Indien er al sprake is van ziekte van de werknemer voordat hij de AOW gerechtigde leeftijd bereikte dan gaan die 13 weken lopen vanaf datum waarop de werknemer de AOW-leeftijd bereikt. Ook hoeft er bij een zieke AOW-er geen plan van aanpak te worden opgesteld en hoeft ook geen passend werk meer gezocht te worden bij een andere werkgever. Ook het opzegverbod tijdens ziekte is anders dan bij een andere werknemer. Bij een zieke AOW gerechtigde werknemer geldt gedurende 13 weken een opzegverbod, bij een gewone werknemer geldt dat opzegverbod twee jaar.

Aanpassing arbeidsduur niet voor de AOW-gerechtigde werknemer
Tot 01 januari 2016 hadden AOW-gerechtigde werknemers dezelfde rechten als niet AOW-gerechtigde werknemers ten aanzien van aanpassing van de arbeidsduur. Dat is met inwerkingtreding van de Wet flexibel werken voorheen de Wet Aanpassing Arbeidsduur, veranderd per 01 januari 2016. Vanaf 01 januari 2016 is de regeling arbeidsduur niet langer van toepassing op de AOW-gerechtigde werknemer. De werkgever hoeft met een verzoek van de AOW-gerechtigde werknemer tot vermindering, dan wel vermeerdering van de arbeidsduur derhalve niet in te stemmen.

Al met al is er sinds dit jaar genoeg veranderd ten aanzien van de positie van een AOW-gerechtigde werknemer. Hebt u hierover vragen of wenst u hierin te worden geadviseerd neemt u dan gerust contact op!