ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Putters Advocaten is een eenmanszaak gevestigd te Gorinchem.
 2. Afhankelijk van de soort dienstverlening geschiedt deze conform de regels van de Nederlandse Orde van Advocaten.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Putters Advocaten, zoals overeenkomsten tot dienstverlening met opdrachtgevers.
 4. Een overeenkomst komt tot stand door een opdrachtbevestiging van Putters Advocaten of de aanvang met haar dienstverlening zonder dat opdrachtgever onmiddellijk na eerste kennisneming hiervan hiertegen bezwaar maakt.
 5. Iedere opdracht wordt met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en te zijn aanvaard door de eenmanszaak Putters Advocaten.
 6. De dienstverlening van Putters Advocaten geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering noch aan de resultaten rechten ontlenen.
 7. De overeenkomst tussen Putters Advocaten en opdrachtgever omvat op basis van behoorlijke zaakwaarneming alle redelijkerwijs noodzakelijke werkzaamheden.
 8. Indien Putters Advocaten door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, is zij gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van een overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks naar haar keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.
 9. Putters Advocaten is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht in bepaalde gevallen melding te maken van financiële transacties en/of de identiteit van (bepaalde personen van) haar opdrachtgever vast te stellen en vast te leggen. Putters Advocaten aanvaardt jegens opdrachtgever geen aansprakelijkheid voor de naleving van haar wettelijke verplichtingen en de gevolgen daarvan.
 10. Putters Advocaten zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en, behalve in het geval van gemachtigden-, deurwaarders-, vertalers- en koeriersdiensten, zo mogelijk overleg met opdrachtgever voeren. Putters Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor derden en hun werkzaamheden.
 11. De aansprakelijkheid van Putters Advocaten is beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het toepasselijke eigen risico.
 12. Indien de toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Putters Advocaten om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Putters Advocaten beperkt tot het totaalbedrag van het binnen de betreffende overeenkomst aan opdrachtgever in rekening gebrachte netto-honorarium met een maximum van € 50.000,-, verminderd met de door Putters Advocaten ten behoeve van opdrachtgever aan derden betaalde kosten.
 13. Voorgaande aansprakelijkheidsbepalingen gelden onverminderd indien Putters Advocaten ondanks het bepaalde in artikel 10 aansprakelijk zou worden geacht voor door haar ingeschakelde derden.
 14. Aansprakelijkstelling van Putters Advocaten door opdrachtgever of een derde dient te geschieden binnen één jaar na het redelijkerwijs bekend zijn van opdrachtgever of de derde met de aansprakelijkheid veroorzakende gebeurtenis, bij gebreke waarvan de aansprakelijkheid van Putters Advocaten is vervallen.
 15. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever of een derde jegens Putters Advocaten in verband met een overeenkomst vervallen binnen één jaar na het redelijkerwijs bekend zijn van opdrachtgever of de derde met deze rechten of bevoegdheden.
 16. Putters Advocaten kan in het kader van een overeenkomst met opdrachtgever betaling van een voorschot verlangen en dit gedurende de overeenkomst onder zich houden. Na beëindiging van haar dienstverlening zal Putters Advocaten het voorschot verrekenen met haar slotdeclaratie, met andere door opdrachtgever onbetaald gelaten declaraties van Putters Advocaten dan wel met (te verwachten) facturen van in het kader van de overeenkomst door Putters Advocaten ingeschakelde derden. Nadat aan alle financiële verplichtingen van opdrachtgever uit de overeenkomst is voldaan, zal Putters Advocaten het (restant van) het voorschot restitueren.
 17. Putters Advocaten zal voor haar werkzaamheden in de regel een honorarium per uur in rekening brengen. De hoogte is onder meer afhankelijk van de ervaring van de uitvoerende personen, van het specialistische juridische niveau van de uitvoerende personen, van het specialistische juridische karakter van de opdracht, van de spoedeisendheid van de bijstand en de daarmee samenhangende dienstverlening buiten de reguliere kantooruren en de met de opdracht gemoeide belangen. Putters Advocaten is bevoegd om haar honorariatarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen, ook voor lopende opdrachten.
 18. Naast het honorarium zal Putters Advocaten aan opdrachtgever 21% BTW in rekening brengen, tenzij opdrachtgever buiten Nederland is gevestigd. Tevens zal Putters Advocaten alle door haar in het kader van de overeenkomst gemaakte kosten, zoals deurwaarders-, rolwaarnemers-, gemachtigden-, griffie-, vertaal-, kadaster-, uittreksel-, registratie-, kamer van koophandel-, notaris-, koeriers-, reis-, verblijfs- en parkeerkosten, volledig en inclusief BTW aan opdrachtgever in rekening brengen.
 19. Putters Advocaten declareert haar werkzaamheden maandelijks achteraf met een betalingstermijn van veertien dagen. Dit is een fatale termijn, zodat opdrachtgever in geval van niet tijdige betaling van rechtswege, zonder vereiste van nadere aanzegging of ingebrekestelling, in verzuim is. Vanaf dat moment is zij wettelijke rente verschuldigd en is Putters Advocaten bevoegd incassomaatregelen te treffen. Vanaf het moment dat de zakelijke opdrachtgever in verzuim is, is zij 15% incassokosten verschuldigd. Buitengerechtelijke (incasso)kosten zullen aan particuliere opdrachtgevers worden berekend conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 4 BW.
 20. Putters Advocaten kan in geval van niet tijdige betaling van haar declaratie(s) door opdrachtgever zonder nader overleg, aanzegging of ingebrekestelling haar dienstverlening in alle overeenkomsten met opdrachtgever opschorten of definitief staken, alsmede dossiers en overige zaken van opdrachtgever onder zich houden. Putters Advocaten zal opdrachtgever hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen.
 21. Zo lang opdrachtgever declaraties van Putters Advocaten onbetaald laat, behoudt Putters Advocaten zich ten aanzien van al haar dienstverlening op grond van overeenkomsten met opdrachtgever de eigendom voor van alle van Putters Advocaten afkomstige en/of door haar geproduceerde zaken, stukken, dossiers, etc., inclusief de daarop geldende rechten van intellectueel eigendom.
 22. Opdrachtgever verplicht zich om zijn vragen en/of opmerkingen over de werkzaamheden en/of declaraties van Putters Advocaten binnen veertien dagen na redelijkerwijs daarmee bekend te zijn schriftelijk en gemotiveerd aan Putters Advocaten voor te leggen, waarna Putters Advocaten binnen zeven dagen gemotiveerd zal reageren. In geen geval heeft opdrachtgever recht om zijn betalingsverplichtingen jegens Putters Advocaten op te schorten.
 23. Binnen Putters Advocaten geldt een kantoorklachtenregeling, waarin is vermeld op welke wijze zij klachten behandelt over de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening en de (hoogte van) de declaratie. Een exemplaar van deze kantoorklachtenregeling kan worden opgevraagd bij Putters Advocaten en zal desgevraagd aan opdrachtgever worden toegezonden.
 24. Putters Advocaten verplicht zich om na afloop van haar werkzaamheden, ervan uitgaande dat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, alle originele, gerechtelijke en/of van opdrachtgever afkomstige stukken aan opdrachtgever (retour) te zenden. Voor het overige verplicht Putters Advocaten zich om door haar behandelde dossiers in haar archieven te bewaren gedurende de wettelijke vereiste termijn van vijf jaar na het eindigen van de behandeling, waarna zij de dossiers kan vernietigen.
 25. Partijen kunnen slechts van deze algemene voorwaarden afwijken door middel van een schriftelijke, door beiden getekende, vastlegging van de afwijkingen.
 26. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Putters Advocaten is onderworpen aan het Nederlandse recht. Alle geschillen uit die rechtsverhouding voortvloeiende zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Rotterdam.
 27. Indien enig onderdeel van deze algemene voorwaarden nietig zou zijn of vernietigd zou worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht en zijn partijen gebonden zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en dat de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

Terug naar de homepage >

proefAltijd kunnen rekenen op onze juridische
expertise, zonder onverwachte kosten?
Het kan met een Putters rechtsabonnement:
onbeperkt advies voor een vast maandtarief.